Menu

Forretningsorden

 

  1. Bestyrelsens konstituering

 

På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med, Formand, Kasserer og Sekretær, samt fordeler de i bestyrelsens værende opgaver.

 

  1. Ledelse

 

Fodboldafdelingen ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

 

  1. Møder

 

Bestyrelsesmøder afholdes 4-6 gange om året, eller efter behov.

Formanden udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne senest 10 dage før mødets afholdelse.

Motiverede forslag til optagelse på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage for mødets afholdelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede(her medregnes ikke suppleanter). I tilfælde af stemmelighed i eventuelle afstemninger er formandens stemme afgørende.

 

  1. Suppleanter

 

Suppleanter har møderet til bestyrelsesmøder, samt stemmeret ved eventuelle afstemninger, så længe betingelserne under punkt 3 er opfyldt.

 

  1. Dagsorden

 

På dagsorden optages følgende faste punkter:

·         Referat fra sidste møde

·         Orientering fra Formand

·         Orientering fra Kasserer

·         Aktivitetskalender

·         Eventuelt

·         Næste møde

 

Derudover optages aktuelle punkter, samt forslag fremsendt til formanden.

 

  1. Forhandlingsprotokol – referat

 

Alle bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger nedskrives til referat.

Dette referat underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde og det underskrevne referat opbevares hos formanden som protokol.

Kopi af referat udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 

 

 

  1. Bestyrelsesmedlemmernes forpligtelser

 

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er forpligtet til at deltage i beslutningsprocesser og til loyalt at følge de af bestyrelsens vedtagne beslutninger.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er gensidigt ansvarlige overfor hinanden i forbindelse med arbejdsopgaver o. lign.

 

  1. Økonomi

 

Der udarbejdes hvert år i januar budget for fodboldafdelingens forventede udgifter og indtægter for indeværende år.

Kontingent fastsættes i forbindelse med budgetlægningen. Kontingent opkræves to gange årligt pr. 1. februar og 1. september, lige meget hvert halvår.

 

  1. Godkendelse af forretningsorden samt ændringerne i denne

 

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen en gang årligt, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse.

 

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 3. april 2007

 

 

 

 

Luk