Menu

Vedtægter

 

§ 1 - Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er Helsingør Idrætsforening, Fodboldafdelingen med hjemsted i Helsingør Kommune.

 

Foreningen er en juridisk og økonomisk selvstændig afdeling i Helsingør Idrætsforening, jf. Hovedafdelingens vedtægters § 10.

 

§ 2 - Formål

 

Det er foreningens formål at fremme fodboldspillet og interessen herfor i Helsingør Kommune for elite såvel som bredde, og for ungdom såvel som for senior.

 

§ 3 - Medlemmer

 

I foreningen kan optages både aktive og passive medlemmer m/k.

Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside www.helsingorif.dk

Udmeldelse sker via e-mail til klubben på helsingor.if.fodbold@gmail.com eller via klubbens hjemmeside

 

§ 4 - Generalforsamling og ledelse

 

Generalforsamlinger afholdes i Helsingør Kommune, og indkaldes med mindst 14 dages og højst 30 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og de sociale medier. 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af februar måned, og skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Beretninger

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Indkomne forslag

6.      Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt

                       

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Ethvert medlem i foreningen over 18 år er stemmeberettiget.

Stemmeafgivelse for medlemmer under 18 år kan ske ved det pågældende medlems forældre (dog kun med èn stemme).

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og afgørelser træffes ved simpelt flertal, dog således at der ved ændringer af vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for.

 

Ved forslag om foreningens navn, hjemsted, ophævelse, tilknytning og kontingent til hovedforeningen gælder særlige regler jf. § 9.

 

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde, og den skal være skriftlig, såfremt dette forlanges.

 

Valgbar til foreningens bestyrelse er alle stemme-berettigede medlemmer.

 

I ulige år vælges formand og bestyrelsesmedlemmer med ulige nr.

 

I lige år vælges kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer med lige nr.

 

Valgperioden er 2 år for bestyrelsens medlemmer. For suppleanter og revisorer er valgperioden 1 år.

 

 

§ 5 - Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer skønner dette nødvendigt, og den skal indkaldes, såfremt der skriftligt er stillet krav herom af 25 medlemmer.

 

Indkaldelse og afvikling af ekstraordinær generalforsamling sker efter bestemmelserne anført under § 4.

  

§ 6 - Ledelse

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og sekretær, som tilsammen udgør forretningsudvalget, samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer.        

 

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af forretningsudvalget, eller 1 medlem af forretningsudvalget i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Der kan meddeles fuldmagt.

 

Bestyrelsen holder møde så ofte det skønnes nødvendigt, og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Møderne skal sædvanligvis indkaldes med mindst 8 dages varsel, og der føres en protokol over forhandlinger og beslutninger.

 

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

 

Derudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden, der indføres i forhandlingsprotokollen.

 

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

 

§ 7 - Regnskabsår

 

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

 

Kassereren opkræver kontingent, og fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, aktiver og passiver, og aflægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling.

 

Kontingent opkræves for et halvt år, og forfalder den 1. februar og 1. august.

Formanden og kasseren har adgang til konti.

§ 8 - Foreningens ophør

 

Vedtagelse om foreningens ophør kan kun ske på en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.                 

Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og ved afstemningen om foreningens nedlæggelse skal mindst 4/5 stemme for.

 

Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, og har afstemningen i øvrigt opfyldt ovennævnte stemmekrav, skal der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor vedtagelse kan finde sted uanset antallet af fremmødte, men dog med ovennævnte majoritet.

 

I tilfælde af vedtagelse om nedlæggelse af foreningen, skal der tillige tages bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue og ejendele, idet der kun kan træffes beslutning om anvendelse til sportslige formål i anden afdeling under H.I.F.s navn.

 

§ 9 - Særlige bestemmelser

Uden godkendelse i H.I.F.s Hovedafdeling kan der ikke vedtages ændringer af indholdet i nærværende vedtægters § 1 og 8`s sidste afsnit samt denne §.

 

Alle øvrige vedtægtsændringer skal meddeles H.I.F.s Hovedafdeling til underretning.

 

Foreningen er pligtig at deltage med mindst et bestyrelsesmedlem på H.I.F. Hovedafdelings generalforsamling.

 

Nærværende love er vedtaget på generalforsamling i H.I.F. Hovedafdeling den  xx.xx.2005

Disse vedtægter er ændret på fodboldafdelingens generalforsamling den 24. februar 2005.